ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 ถอดบทเรียนแนวทาง การจัดการพิษวิทยาสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง             ถอดบทเรียนแนวทาง การจัดการพิษวิทยาสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 45 268 รายละเอียด
2 ถอดบทเรียนการดําเนินการโครงการองค์กรหัวใจดี ถอดบทเรียนการดําเนินการโครงการองค์กรหัวใจดี - กองโรคติดต่อทั่วไป 2559 สำนักโรคไม่ติดต่อ NCD 1 47 รายละเอียด
3 ถอดบทเรียนการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และ/หรือการสอบสวนโรค ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : กรณีหมอกควันภาคเหนือ ถอดบทเรียนการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และ/หรือการสอบสวนโรค ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : กรณีหมอกควันภาคเหนือ - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 7 60 รายละเอียด
4 ถอดบทเรียนกระบวนการสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ถอดบทเรียนกระบวนการสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2559 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 3 60 รายละเอียด
5
no image.
ถอดบทเรียนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2558 - - - - - 0 65 รายละเอียด
6
no image.
ถอดบทเรียน EOC เรื่องไข้เลือดออก - - - - - 0 88 รายละเอียด
7 ถอดบทเรียน ThaiBRFSS application ถอดบทเรียน ThaiBRFSS application - กองโรคไม่ติดต่อ 2559 สำนักโรคไม่ติดต่อ NCD 1 40 รายละเอียด
8 ถอดบทเรียนการดําเนินการลดโรคหัวใจและหลอดเลือด ถอดบทเรียนการดําเนินการลดโรคหัวใจและหลอดเลือด - กองโรคไม่ติดต่อ 2559 สำนักโรคไม่ติดต่อ NCD 3 51 รายละเอียด
9 ถอดองค์ความรู้ ดร.นลินี  ศรีพวง ถอดองค์ความรู้ ดร.นลินี ศรีพวง - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 1 44 รายละเอียด
10 ถอดองค์ความรู้ นางมนต์ทิพย์  ตั้งตรงจิตต์ ถอดองค์ความรู้ นางมนต์ทิพย์ ตั้งตรงจิตต์ - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2558 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 38 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562