ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16
no image.
ความรู้เรื่องเครื่องพ่น - - - - - 0 25 รายละเอียด
17
no image.
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการใช้ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ Estimates SM - - - - - 0 23 รายละเอียด
18
no image.
ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - - - - 0 24 รายละเอียด
19 คู่มือปฏิบัติงาน ทักษะการติดต่อประสานงานและการพูดในที่ชุมชน พิธีกร   หรืองานพิธีการที่สําคัญ คู่มือปฏิบัติงาน ทักษะการติดต่อประสานงานและการพูดในที่ชุมชน พิธีกร หรืองานพิธีการที่สําคัญ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2554 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 6 รายละเอียด
20 คู่มือปฏิบัติงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ. ๒๕๕๑ คู่มือปฏิบัติงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ. ๒๕๕๑ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2554 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 2 9 รายละเอียด
21 คิดถึงอดีตภารธุระ การสำรวจและการศึกษาด้านกีฏวิทยา คิดถึงอดีตภารธุระ การสำรวจและการศึกษาด้านกีฏวิทยา - กองโรคติดต่อทั่วไป 2554 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 6 รายละเอียด
22 คู่มือการบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบติการ (ฉบับบนักปฏิบัติ) คู่มือการบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบติการ (ฉบับบนักปฏิบัติ) - กองโรคติดต่อทั่วไป 2557 สำนักวิชาการส่วนกลาง CD / CD 0 2 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562