ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1
no image.
คู่มือปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 30 273 รายละเอียด
2
no image.
คู่มือการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ - - - - - 0 196 รายละเอียด
3 คู่มือการจัดทําข่าวกรอง โรคติดต่ออุบัติใหม่ คู่มือการจัดทําข่าวกรอง โรคติดต่ออุบัติใหม่ - กองโรคติดต่อทั่วไป 2557 สำนักวิชาการส่วนกลาง CD 23 254 รายละเอียด
4
no image.
ความสำเร็จของการจัดตั้งระบบการดูแลผุ้หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีแบบสหสาขาวิชาชีพ ของสถาบันบำราศนราดู - - - - - 0 73 รายละเอียด
5
no image.
คู่มือการเข้าระบบ แบบสำรวจพัฒนาองค์กรออนไลน์ ประจำปี2557 - - - - - 0 74 รายละเอียด
6
no image.
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 - - - - - 0 62 รายละเอียด
7
no image.
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี2557 - - - - - 0 66 รายละเอียด
8
no image.
คู่มือ การเบิกจ่ายเงิน - - - - - 0 83 รายละเอียด
9
no image.
ความรู้ด้านระบาดวิทยา (เฝ้าระวัง/สอบสวนโรค )(โรคอีโบลา) - - - - - 0 79 รายละเอียด
10
no image.
ความรู้เรื่องโรค (โรคติดต่อ,โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ) (วิดิโอความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ) - - - - - 0 62 รายละเอียด
11
no image.
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) - - - - - 0 57 รายละเอียด
12
no image.
ความรู้จากการสอบสวนโรค (การสอบสวนโรคอีโบลา) - - - - - 0 61 รายละเอียด
13
no image.
คู่มือปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ - - - - - 0 60 รายละเอียด
14
no image.
ความรู้เรื่องมาลาเรีย - - - - - 0 57 รายละเอียด
15
no image.
ความรู้เรื่องวัคซีน - - - - - 0 76 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562