ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
106
no image.
การจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - 0 66 รายละเอียด
107
no image.
การดำเนินงานของทีม SAT และ Operation เทศกาลปีใหม่ 2559 ของ EOC เขตสุขภาพที่ 8 - - - - - 0 52 รายละเอียด
108
no image.
การดำเนินงานของศูนย์ EOC สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและจังหวัด กรณี การระบาดของไข้ Zika จังหวัดบึงกาฬ - - - - - 0 57 รายละเอียด
109
no image.
การจัดการข้อมูลโรค รง.506 - - - - - 0 59 รายละเอียด
110
no image.
การดำเนินงานปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ เขตสุขภาพที่9 - - - - - 0 55 รายละเอียด
111
no image.
การเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุม/ฝึกอบรม ของสคร.9 - - - - - 0 54 รายละเอียด
112
no image.
การขยายผลคลินิก NCD คุณภาพออนไลน์ สู่ รพ.สต. - - - - - 0 52 รายละเอียด
113
no image.
การส่งต่อความรู้...จากพี่สู่น้อง (ถอดความรู้ฝังลึกจากผู้รู้ในหน่วยงาน) - - - - - 0 50 รายละเอียด
114
no image.
กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน - - - - - 0 53 รายละเอียด
115
no image.
กระบวนการติดตามประเมินผลคำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน - - - - - 0 62 รายละเอียด
116
no image.
การวิจัยและ R2R - - - - - 0 79 รายละเอียด
117
no image.
การตรวจราชการและนิเทศงาน - - - - - 0 72 รายละเอียด
118
no image.
การติดตามผู้ป่วยโรค MERS ของ สคร.13 กทม - - - - - 0 54 รายละเอียด
119
no image.
การบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตลาดกระบังกรุงเทพมหานครและพื้นที่รอยต่อ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนี่งเดียว One Health ปี 2559 - - - - - 0 74 รายละเอียด
120 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  (EOC: DDC) การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC: DDC) - กองระบาดวิทยา 2559 สำนักระบาดวิทยา SYSTEM 4 43 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562