ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
91
no image.
การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรกองแผนงาน - - - - - 0 47 รายละเอียด
92
no image.
การประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล - - - - - 0 45 รายละเอียด
93
no image.
การบริหารอัตรากำลัง ลูกจ้างประจำ - - - - - 0 53 รายละเอียด
94
no image.
การเป็นเจ้าภาพงานกาชาดที่มีประสิทธิภาพ - - - - - 0 49 รายละเอียด
95
no image.
การส่งมอบงานในหน้าที่ของอธิบดีกรมควบคุมโรค - - - - - 0 46 รายละเอียด
96
no image.
การนำทฤษฎีสู่การปฎิบัติที่แท้จริงในการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค - - - - - 0 43 รายละเอียด
97
no image.
การพัฒนารูปแบบการทำงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ รวมถึงเทคนิคการสรุปรายงาน - - - - - 0 48 รายละเอียด
98
no image.
การเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคมาลาเรีย – การบูรราการเครือข่าย - SRRT - ทักษะการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น - - - - - 0 47 รายละเอียด
99
no image.
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย MDR TB โดยทีมสหวิชาชีพ - - - - - 0 50 รายละเอียด
100
no image.
การใช้เครื่องมือพ่นสารเคมีในงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - - - - - 0 53 รายละเอียด
101
no image.
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 - - - - - 0 51 รายละเอียด
102
no image.
กระบวนการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - - - - 0 49 รายละเอียด
103
no image.
การเก็บตัวอย่างฝุ่นฝ้าย - - - - - 0 48 รายละเอียด
104
no image.
กว่าจะเป็นด่านฯต้นแบบระดับประเทศ...ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือมาบตาพุด - - - - - 0 51 รายละเอียด
105
no image.
การประเมินผล แผนงาน/โครงการ - - - - - 0 59 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562