ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
76 การพัฒนาฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดทำฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดทำฐานข้อมูล - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2559 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 1 54 รายละเอียด
77 การจัดทำแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan:BCP) เพื่อรองรับภาวฉุกเฉิน:กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ การจัดทำแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan:BCP) เพื่อรองรับภาวฉุกเฉิน:กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ - กองโรคติดต่อทั่วไป 2559 สำนักวิชาการส่วนกลาง CD / CD 1 55 รายละเอียด
78 กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่ กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่ - กองโรคติดต่อทั่วไป 2559 สำนักวิชาการส่วนกลาง CD / CD 4 55 รายละเอียด
79
no image.
การบริหารจัดการงานเภสัชกรรม กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - - - - 0 49 รายละเอียด
80
no image.
การดำเนินงานของคณะทำงานผสมผสานวิชาการด้านวัณโรค(Matrix) - - - - - 0 53 รายละเอียด
81
no image.
การนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค - - - - - 0 56 รายละเอียด
82
no image.
การใช้ระบบ Estimates SM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - - - - - 0 50 รายละเอียด
83
no image.
การพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลวิชาการของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ - - - - - 0 50 รายละเอียด
84
no image.
การบริหารจัดการโครงการ สสส. เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ - - - - - 0 50 รายละเอียด
85
no image.
การดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่(MERS & EBOLA) - - - - - 0 52 รายละเอียด
86
no image.
การดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเรื้อน - - - - - 0 50 รายละเอียด
87
no image.
ก้าวอย่างสู่การเป็นศูนย์สุขภาพเท้า - - - - - 0 46 รายละเอียด
88
no image.
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - - - - - 0 48 รายละเอียด
89
no image.
การบริหารงบประมาณ - - - - - 0 46 รายละเอียด
90
no image.
การพัฒนากระบวนงานหลักเพื่อยกระดับความพึงพอใจของกองแผนงาน - - - - - 0 46 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562