ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
61
no image.
การบริหารจัดการรางวัลคุณภาพที่เป็นเลิศ - - - - - 0 44 รายละเอียด
62
no image.
การค้นหารักษาผู้ป่วย การอบรม/พัฒนาเจ้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค การนิเทศติดตามประเมินผล - - - - - 0 76 รายละเอียด
63
no image.
การเก็บตัวอย่างยุงและการเคลื่อนย้ายยุงนำมาเลี้ยงเพื่อให้ได้มาตรฐาน - - - - - 0 44 รายละเอียด
64
no image.
การสอบสวนโรค - - - - - 0 49 รายละเอียด
65
no image.
การพัฒนาแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.คุ้งกระถิน - - - - - 0 47 รายละเอียด
66
no image.
การใช้มุ้งชุบสารเคมี - - - - - 0 47 รายละเอียด
67
no image.
การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย แบบ สั้น-สั้น - - - - - 0 50 รายละเอียด
68
no image.
กระบวนกร สู่กระบวนการ เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ - - - - - 0 46 รายละเอียด
69
no image.
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก Best Practice Model. - - - - - 0 51 รายละเอียด
70
no image.
การพยากรณ์ - - - - - 0 49 รายละเอียด
71
no image.
การพัฒนาประสิทธิภาพการพ่นเคมีควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง(ต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2557) - - - - - 0 47 รายละเอียด
72 การให้บริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) การให้บริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) - กองโรคติดต่อทั่วไป 2559 สำนักโรคติดต่อทั่วไป - 2 73 รายละเอียด
73 การถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน : งานธุรการ การถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน : งานธุรการ - กองโรคติดต่อทั่วไป 2559 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 46 รายละเอียด
74 การเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ - - 2559 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 49 รายละเอียด
75
no image.
การดำเนินงานด้านพัสดุ - - - - - 0 45 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562