ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
46
no image.
การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน - - - - - 0 63 รายละเอียด
47
no image.
การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา - - - - - 0 61 รายละเอียด
48
no image.
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - - - - 0 53 รายละเอียด
49 การเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2557 การเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2557 - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2558 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 4 73 รายละเอียด
50 การบริหารจัดการโครงการเตรียมการและจัดสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้านวิชาการ การบริหารจัดการโครงการเตรียมการและจัดสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้านวิชาการ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2558 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 1 61 รายละเอียด
51 การติดตามประเมินผล How to M and E การติดตามประเมินผล How to M and E - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 1 64 รายละเอียด
52 การจัดทําร่างพระราชบัญญัติควบคุม  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ การจัดทําร่างพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 2 63 รายละเอียด
53 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 56 รายละเอียด
54
no image.
การจัดการความรู้อย่างง่าย (KM แบบบ้านๆ for Action) - - - - - 0 71 รายละเอียด
55
no image.
การเพิ่มศักยภาพทีมต้นแบบควบคุมยาสูบระดับจังหวัดในเขตบริการสุขภาพ ปี2557 - - - - - 0 70 รายละเอียด
56
no image.
กว่าจะเป็น...แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 - - - - - 0 62 รายละเอียด
57
no image.
การจัดประชุม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ - - - - - 0 47 รายละเอียด
58
no image.
การรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ - - - - - 0 43 รายละเอียด
59
no image.
การตรวจสอบใบสำคัญการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - 0 45 รายละเอียด
60
no image.
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ - - - - - 0 55 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562