ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
31
no image.
การพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดยใช้ระบบ UCHA - - - - - 0 57 รายละเอียด
32
no image.
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียน - - - - - 0 64 รายละเอียด
33
no image.
การพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ - - - - - 0 97 รายละเอียด
34
no image.
การเขียนตัวชี้วัดรายบุคคลอย่างไรให้ถูกต้อง - - - - - 0 79 รายละเอียด
35
no image.
การวิจัยเชิงพัฒนา (R&D) - - - - - 0 69 รายละเอียด
36
no image.
การบริหารจัดการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข - - - - - 0 79 รายละเอียด
37
no image.
การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) - - - - - 0 64 รายละเอียด
38
no image.
การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในพื้นที่ - - - - - 0 74 รายละเอียด
39
no image.
การพัฒนาประสิทธิภาพการพ่นเคมีควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง - - - - - 0 68 รายละเอียด
40
no image.
การบริหารคุณภาพการวิจัย:การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย - - - - - 0 68 รายละเอียด
41
no image.
การทำวิจัย - - - - - 0 64 รายละเอียด
42
no image.
การจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพ - - - - - 0 77 รายละเอียด
43
no image.
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล - - - - - 0 76 รายละเอียด
44
no image.
การจัดการความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน - - - - - 0 73 รายละเอียด
45
no image.
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย - - - - - 0 68 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562