ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16
no image.
การบริหารโครงการ (ประชุม อบรม สัมมนา) - - - - - 0 108 รายละเอียด
17
no image.
การกำหนดตำแหน่ง - - - - - 0 66 รายละเอียด
18
no image.
การบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค - - - - - 0 66 รายละเอียด
19
no image.
การดำเนินงานการพัฒนาองค์การ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2557 - - - - - 0 62 รายละเอียด
20
no image.
การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ - - - - - 0 78 รายละเอียด
21
no image.
การพยากรณ์โรค - - - - - 0 68 รายละเอียด
22 การสอบสวนวัณโรคดื้อยา การสอบสวนวัณโรคดื้อยา - กองวัณโรค 2554 สำนักวิชาการส่วนกลาง SALTS / TB 5 122 รายละเอียด
23
no image.
การสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงระบาด - - - - - 0 81 รายละเอียด
24
no image.
การควบคุมโรคมาเลเรียในพื้นที่ A2 - - - - - 0 66 รายละเอียด
25
no image.
การควบคุมแหล่งแพร่โรคอหิวาต์ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ - - - - - 0 58 รายละเอียด
26
no image.
การดูแลเครื่องพ่นชนิดอัดลม หมอกควัน และฝอยละออง - - - - - 0 71 รายละเอียด
27
no image.
การจัดทำรายงานและตรวจสอบรายงานความครอบคลุมการให้วัคซีน - - - - - 0 76 รายละเอียด
28
no image.
การบริหารจัดการ จาก ผอ.สมัยกังสวร - - - - - 0 66 รายละเอียด
29
no image.
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค จาก รองผอ.มาลี เกิดพันธ์ - - - - - 0 71 รายละเอียด
30
no image.
การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ - - - - - 0 66 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562