ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 การมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน                  การมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน - นางสาวศกลวรรณ แก้วกลิ่น 2547 สำนักโรคไม่ติดต่อ NCD 25 215 รายละเอียด
2
no image.
การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก - - - - - 0 161 รายละเอียด
3
no image.
การบริหารจัดการควบคุมยุงพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน - - - - - 0 122 รายละเอียด
4
no image.
การตรวจวินิจฉัยโรคลิชมาเนียสายพันธุ์ใหม่ที่พบในประเทศไทย - - - - - 0 100 รายละเอียด
5
no image.
การพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพเกษตรกร และการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเกษตรกร - - - - - 0 90 รายละเอียด
6 การจัดบริการปรึกษาและการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว (Same day result) การจัดบริการปรึกษาและการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว (Same day result) - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2557 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 2 67 รายละเอียด
7
no image.
การจัดทำแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด - - - - - 0 55 รายละเอียด
8
no image.
กระบวนการบริหารงานสารบรรณ - - - - - 0 52 รายละเอียด
9
no image.
กระบวนการจดแจ้งรายการส่วนประกอบบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ (ยส.3) - - - - - 0 35 รายละเอียด
10
no image.
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human Resource Management & Human Resource Development) - - - - - 0 41 รายละเอียด
11
no image.
การจัดทำแผนรับอุบัติภัยหมู่ของสถาบันบำราศนราดูร - - - - - 0 45 รายละเอียด
12
no image.
การจัดการความรู้สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ - - - - - 0 37 รายละเอียด
13
no image.
การปฏิบัติงานเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว - - - - - 0 34 รายละเอียด
14
no image.
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ - - - - - 0 33 รายละเอียด
15
no image.
การบริหารโครงการ (ประชุม อบรม สัมมนา) - - - - - 0 38 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562