ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 การมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน                  การมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน - นางสาวศกลวรรณ แก้วกลิ่น 2547 สำนักโรคไม่ติดต่อ NCD 139 547 รายละเอียด
2
no image.
การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก - - - - - 0 382 รายละเอียด
3
no image.
การบริหารจัดการควบคุมยุงพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน - - - - - 0 249 รายละเอียด
4
no image.
การตรวจวินิจฉัยโรคลิชมาเนียสายพันธุ์ใหม่ที่พบในประเทศไทย - - - - - 0 182 รายละเอียด
5
no image.
การพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพเกษตรกร และการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเกษตรกร - - - - - 0 173 รายละเอียด
6 การจัดบริการปรึกษาและการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว (Same day result) การจัดบริการปรึกษาและการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว (Same day result) - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2557 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 10 139 รายละเอียด
7 การถอดบทเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของงานสารบรรณใน หน่วยงาน การถอดบทเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของงานสารบรรณใน หน่วยงาน - กองวัณโรค 2557 สำนักวิชาการส่วนกลาง SALTS / TB 10 138 รายละเอียด
8
no image.
การจัดทำแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด - - - - - 0 126 รายละเอียด
9
no image.
กระบวนการบริหารงานสารบรรณ - - - - - 0 160 รายละเอียด
10
no image.
กระบวนการจดแจ้งรายการส่วนประกอบบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ (ยส.3) - - - - - 0 72 รายละเอียด
11
no image.
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human Resource Management & Human Resource Development) - - - - - 0 84 รายละเอียด
12
no image.
การจัดทำแผนรับอุบัติภัยหมู่ของสถาบันบำราศนราดูร - - - - - 0 79 รายละเอียด
13
no image.
การจัดการความรู้สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ - - - - - 0 80 รายละเอียด
14
no image.
การปฏิบัติงานเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว - - - - - 0 66 รายละเอียด
15
no image.
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ - - - - - 0 80 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562