รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
คู่มือปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการปฐมนิเทศ หลังจากนั้นได้สรุปความรู้และนำมาจัดทำเป็นคู่มือปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ใหม่ทราบถึงเบื้องต้นในด้านต่างๆ อาทิสิทธิ หน้าที่ กฎบังคับต่างๆของหน่วยงาน รวมถึงสภาพการจ้างสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download