รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ถอดบทเรียนเรื่องดังกล่าว ในวันที่14-15 ก.ค.58 ณ โรงแรมไมด้โฮเทล งามวศ์วาน จ.นนทบุรี มีการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง PMS โดยประกอบด้วยหัวข้อ -ต้นน้ำ กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากสำนักฯสู่กลุ่มงาน/บุคคล -กลางน้ำ การประเมินผลงานและสมรรถนะบุคลากร -ปลายน้ำ การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ยังได้กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมิน PMS รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆที่มีประโยชน์ในการพัฒนา
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download