รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ถอดบทเรียนแนวทาง การจัดการพิษวิทยาสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
ถอดบทเรียนแนวทาง การจัดการพิษวิทยาสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อถอดบทเรียนแนวทางการจัดการพิษวิทยาสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง ในวันที่21-22 ก.ค. 57 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จ.ชลบุรี โดยถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ดร.นลินี ศรีพวง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลือกใช้ค่ามาตรฐานสำหรับการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมี ให้แก่ตัวแทนบุคลากรจากสำนักฯ
หน่วยงาน
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ข้อมูลโรค
EN-OCC
จำนวนหน้า
8
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
คำค้น
ถอดบทเรียนแนวทาง การจัดการพิษวิทยาสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงกอง โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download