รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
สคร.12 จัดประชุมนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนความรู้จาก ประสบการณ์การติดตามและประเมินผล (M&E) โดยทีมงาน ได้ระดมความคิดเห็น และได้ช่วยกันจัดทำร่างคู่มือ (M&E) ขึ้นมาในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะมีการนัดประชุม และสรุปเรียบเรียงเนื้อหาของ คู่มือให้สมบูรณ์ ครบถ้วน
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download