รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
คู่มือปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียด
-
หน่วยงาน
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ข้อมูลโรค
CD
จำนวนหน้า
52
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
คำค้น
คู่มือปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download