รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรและจดัการความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : ถอดบทเรียนกระบวนการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรและจดัการความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : ถอดบทเรียนกระบวนการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
-
หน่วยงาน
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
การถอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ข้อมูลโรค
EN-OCC
จำนวนหน้า
11
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
คำค้น
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรและจดัการความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : ถอดบทเรียนกระบวนการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download