รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตลาดกระบังกรุงเทพมหานครและพื้นที่รอยต่อ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนี่งเดียว One Health ปี 2559
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
บุคลากร สคร.13 กรุงเทพฯดำเนินการถอดบทเรียนการบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตลาดกระบังกรุงเทพมหานครและพื้นที่รอยต่อ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนี่งเดียว One Health ปี 2559 29/5/2017 ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างสหสาขา เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและเข้าใจธรรมชาติ การเริ่มต้นการทำงานโรคพิษสุนัขบ้าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการทำงานกับ กทม.จาก นางศิริรทร สนธิศิริกฤตย์
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download