รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
กระบวนการติดตามประเมินผลคำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
1.นางประภัสสร ดาแป้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ 2.นางสาวพัชรินทร์ เสนารัตน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนดำเนินการถอดความรู้นางสาวฉายา อินทรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษในเรื่อง กระบวนการติดตามประเมินผลคำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download