รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
นาางสาวฉายา อินทรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษมีหน้าที่ในการกระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ได้ดำเนินงานและพบปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา จึงได้จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง “กระบวน การจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ” เพื่อถ่ายทอดให้บุคลากรใน สคร. 11
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download