รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การดำเนินงานปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ เขตสุขภาพที่9
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
การดำเนินงานถอดบทเรียนจาก 1.คุณพัชรภร คอนจำนงค์ 2.คุณดวงจันทร์ จันทร์เมือง ปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนเพื่อ การกวาดล้างโปลิโอ เขตสุขภาพที่ 9 การดำเนินงาน ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายคณะกรรมการพัฒนางานวัคซีน เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประชาชในเขตสุขภาพที่ 9โดยมีงานเภสัชกรรม สคร.9 เป็นแกนหลักในการสนับสนุนวิชาการและการทำงานทำให้การดำเนินงานและการแก้ปัญหาสามารถดำเนินไปได้สะดวกรวดเร็วมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download