รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย MDR TB โดยทีมสหวิชาชีพ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
KM Team ถอดบทเรียนจากผู้รู้คือ นางพรศิทรา อรุณกาญจนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่เล่าถึงประสบการณ์การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ต้องอาศัยเทคนิคในการทำงานที่เกิดจากการสังเกตทางด้านบุคลิคภาพและโรคร่วมของผู้ป่วย ข้อมูลยาที่ผู้ป่วยได้รับ/การให้แนวคิดบวกกับผู้ป่วย/การหาแรงจูงใจให้ผู้ป่วย
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download