รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การนำทฤษฎีสู่การปฎิบัติที่แท้จริงในการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ถอดบทเรียนจาก นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ วันที่ 16/83/59 รร.เฮอริเทส จ.ชลบุรี กล่าวถึงเทคนิคในการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทำคำรับรองฯ อาทิ ควรคำรับรองฯที่ผ่านการวิเคราะห์จากกองแผนมาใช้ประโยชน์ กระบวนการในการคัดเลือกตัวชี้วัด ดดยใช้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน และมีการประชุมการเขียน Template อย่างมีคุณภาพ วันที่11/8/59 ห้องประชุมสำนักโรคไม่ติดต่อ โดยมีการให้ความรู้ เรื่องการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด และยกตัวอย่างตัวชี้วัดของสำนักโรคไม่ติดต่อมาเป็นแบบในการเขียน
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download