รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรกองแผนงาน
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กองแผนงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่บุคลากร ได้แก่ 1.เรื่อง หลักระบาดฯ โดย นพ.โรม บัวทอง นพ.ชำนาญการพิเศษ 2.เรื่อง หลักการวิจัยและพํมนาเบื้องต้น โดย ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี ม.มหิดล และแบ่งกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง R2R
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download