รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
กลุ่มพัสดุ ดำเนินการ ดังนี้ 1.คณะทำงานที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ประชุมCoPs แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.จำทำร่างแนวทางการปฏิบัติงาน 3.ปรชุมคณะทำงาน KM เพื่อปรับแก้ไขร่างคู่มือ 4.จัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่การใช้ประโยชน์
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download