รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียด
EID จัดประชุมคณะทำงานและถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเรื่องดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์กระบวนการจัดทำฐานข้อมูล ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงาน ในการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
หน่วยงาน
สำนักวิชาการส่วนกลาง
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
CD / CD
ข้อมูลโรค
CD / CD
จำนวนหน้า
2
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
คำค้น
กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่ กองโรคติดต่อทั้วไป กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download