รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การดำเนินงานด้านพัสดุ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ดำเนินการถอดความรู้จากผู้รู้ (นางประนอม อยู่ยืน จ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) ก่อนเกษียณอายุราชการ ด้านการดำเนินงานเรื่องพัสดุ ในวันที่ 23/12/58 ที่สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง โดยสาระสำคัญที่ถอดความรู้ กล่าวถึงนิยามของเนื้อหาในงานพัสดุด้านต่างๆ เทคนิคในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคที่ต้องพบเจอในการปฏิบัติงาน คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานพัสดุที่ควรมี และประสบการณ์ในการทำงานของผู้รู้ทีนำมาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนรู้
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download