รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านห้องปฎิบัติการ :การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียสู่การยอมรับระดับนานาชาติ
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านห้องปฎิบัติการ :การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียสู่การยอมรับระดับนานาชาติ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียด
ดำเนินการถอดความรู้จากผู้รู้ (ดร.พงษ์วิทย์ บัวล้อมใบ นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ) สู่ผู้ปฏิบัติผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลาการ วันที่ 11-13 พ.ค.2559 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดื โคฟ เกาะช้าง จ.ตราด สาระสำคัญตามหัวข้อความรู้แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลด้านบุคลากร สถานที่ ระบบการปฏิบัติงานและวัสดุอุปกรณ์ (ก่อนปี2549 ก่อนได้มาตรฐานแลป และตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมา คือหลังได้มาตรฐานแลป ) และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพื่อการพํฒนาระบบงานให้ได้มาตรฐานสากล
หน่วยงาน
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
VECTOR
ข้อมูลโรค
VECTOR
จำนวนหน้า
14
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
คำค้น
ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านห้องปฎิบัติการ :การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียสู่การยอมรับระดับนานาชาติ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download