รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

การเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
วันที19/01/2559 ณห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์ฯอาคาร5ชั้น5 กรมควบคุมโรคจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบพี่สอนน้องโดยผู้ที่ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนบทความและเนื้อหาในหน้าภาษาอังกฤษในเว็บไซต์กรมควบคุมโรค นอกจากนี้สำนักโรคติดต่อทั่วไปยังมี การสำรวจความต้องการผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติในการเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์ของสำนักโรคติดต่อทั่วไปหรือเพื่อสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ
หน่วยงาน
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ข้อมูลโรค
CD
จำนวนหน้า
8
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
คำค้น
แผนการจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ” กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download