รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก Best Practice Model.
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
สคร.8 ดำเนินการถอดบทเรียนเรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก Best Practice Model.ในประเด็น เทคนิคการสอบสวนโรค, การรณรงค์สื่อสาร,ทักษะการสอบสวนโรคเชิงลึก , ทีมงานและเครื่อข่าย, การสื่อสารภาคประชาชน จาก 1.กลุ่มผู้นำชุมชน 2.อสม.
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download