รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

โครงการสื่อสารสาธารณะภาพลักษณ์ใหม่ของถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะทางเพศ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
โครงการสื่อสารสาธารณะภาพลักษณ์ใหม่ของถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะทางเพศ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
มีการถอดบทเรียนจากคณะทำงาน รวมถึงเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการนำข้อมูลประสบการณ์ในการทำงาน มาเป็นข้อมูลสนับสนุนโครงการ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและทบทวนสถานการณ์การใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มชายรักชาย เพื่อเป็นแนวคิดในการสื่อสาร ในการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
AIDS
ข้อมูลโรค
AIDS
จำนวนหน้า
6
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คำค้น
โครงการสื่อสารสาธารณะภาพลักษณ์ใหม่ของถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะทางเพศ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download