รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
1.การเขียน SAR ที่มีคุณภาพ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
1.คุณพวงแก้ว โคตมะ บทบาท คุณอำนวย 2.คุณรัชนีกร กุญแจทอง บทบาท คุณลิขิต ได้ดำเนินการจัดทำ CoP เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง จากผู้เชี่ยวชาญคือ 1.ดร.เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 2.ดร.บุนทนากร พรมภักดี กลุ่มพัฒนาองค์กร 3.คุณปิยะพงษ์ ศรีสองเมือง กลุ่มพัฒนาองค์กร
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download