รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การพัฒนาแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.คุ้งกระถิน
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
สคร.5 ราชบุรีดำเนินการถอดบทเรียน การพัฒนาแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ของ อบต.คุ้งกระถิน โดยถอดบทเรียนจากผู้ปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้าที่เกี่ยวข้องในปี 2556 ได้แก่ นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.ปศุสัตว์อำเภอ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. จำนวน 28 คน
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download