รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาป้องกันควบคมุโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาป้องกันควบคมุโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
มีการพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน จากแบบเดิม เป็นการประเมินมาตรฐานในคลินิกเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เท่านั้น เกณฑ์แบ่งเป็นระดับ1-5 แต่ไม่มีการนำข้อมูลมาประเมิน ส่วนการประเมินแบบใหม่ ใช้โปรแกรม STIQUAL ช่วยในการประเมินผลและต่อยอดในการทำงาน
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
AIDS
ข้อมูลโรค
AIDS
จำนวนหน้า
5
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คำค้น
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาป้องกันควบคมุโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download