รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
คู่มือการจัดทำข่าวกรอง
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
มีการจัดประชุมผู้รับผิดชอบการจัดทำข่าวกรอง เพื่อทบทวนการจัดทำข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในหัวข้อต่างๆอาทิเช่น การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของอข้อมูล มาตรฐานแบบฟอร์มรายงาน ผังกระบวนการจัดทำข่าวกรอง เป๋นต้น และนำไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download