รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

คู่มือการจัดทําข่าวกรอง โรคติดต่ออุบัติใหม่
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
คู่มือการจัดทําข่าวกรอง โรคติดต่ออุบัติใหม่
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียด
มีการจัดประชุมผู้รับผิดชอบการจัดทำข่าวกรอง เพื่อทบทวนการจัดทำข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในหัวข้อต่างๆอาทิเช่น การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของอข้อมูล มาตรฐานแบบฟอร์มรายงาน ผังกระบวนการจัดทำข่าวกรอง เป๋นต้น และนำไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
หน่วยงาน
สำนักวิชาการส่วนกลาง
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
การถอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ข้อมูลโรค
CD
จำนวนหน้า
24
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
คำค้น
คู่มือการจัดทําข่าวกรอง โรคติดต่ออุบัติใหม่ กองโรคติดต่อทั้วไป กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download