รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

ไม่มีการแนบไฟล์
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
กว่าจะเป็น...แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
-
รายละเอียด
ถอดบทเรียนจากผู้รู้ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ น.ส.จุรีย์ อุสาหะ และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ น.ส.ฐิติพร กันวิหค , นายนนท์ เทพแก้ว และน.ส.ชุดาภา ภัทรกรรม สาระสำคัญ กล่าวถึง กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปัจจัยสนับสนุน และภาคีเครือข่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติพ.ศ.2555-2557
หน่วยงาน
-
หน่วยงานภายใน
-
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
-
การนำไปใช้ประโยชน์
-
ประเภทกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
จำนวนหน้า
-
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
-
คำค้น
-
ดาวน์โหลดfull text Download