รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รายละเอียด
1.เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯได้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ที่สำคัญในการทำงาน 2.เพื่อพัฒนากระบวนงานให้มีคุณภาพ สามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป 3.เพิ่มความเชื่อมั่นในการทำงาน บุคลากรกล้าเผชิญปัญหา พัฒนาความรู้ความสามรถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หน่วยงาน
สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
NATI / ALCOHOL
ข้อมูลโรค
NATI / ALCOHOL
จำนวนหน้า
12
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คำค้น
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download