รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

การเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2557
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2557
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้เขียน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
ถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าวจากผู้รู้ คือ นางยุพิน ชินสงวนเกียรติ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ และ นางสุวนีย์ ใหม่สุวรรณ นวก.สาธารณสุขชานาญการพิเศษ โดยสาระกล่าวถึง ขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปัญหาอุปสรรคที่พบ แนวทางการแก้ไขตลอดจนข้อเสนอแนะต่าๆ หัวข้อความรู้ ภายใต้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดบทเรียนองค์ความรู้ที่สำคัญวันที่ 24/8/2558 ณ ทับขวัญ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.นนทบุรี
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
ตลาดนัดความรู้
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
AIDS
ข้อมูลโรค
AIDS
จำนวนหน้า
6
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คำค้น
การเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2557 กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download