รูปหน้าปกเล่มองค์ความรู้

การมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน
ชื่อองค์ความรู้ (ไทย)
การมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน
ชื่อองค์ความรู้ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-2124-2
ชื่อผู้เขียน
นางสาวศกลวรรณ แก้วกลิ่น
รายละเอียด
คณะทำงานการจัดการความรู้ ส.โรคไม่ติดต่อ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 19-20 มี.ค.57 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ มีการถอดบทเรียนจากตัวบุคคลในเรื่อง การมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน และเรื่องแนวทางป้องกันควบคุมโรค โดยการลดการบริโภคเกลือ และจัดทำรูปเล่มองค์ความรู้ NCD (27/5/57)
หน่วยงาน
สำนักโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการ
หน่วยงานภายนอก
-
เครื่งมือ KM
การถอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประเภทกลุ่มโรค
NCD
ข้อมูลโรค
NCD
จำนวนหน้า
82
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์/ปีที่แล้วเสร็จ
-
จัดพิมพ์โดย
สำนักโรคไม่ติดต่อ
คำค้น
การมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน NCD สำนักโรคไม่ติดต่อ โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดfull text Download