ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ตีพิมพ์ จัดพิมพ์โดย กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก - - - - - 0 64
2 พัฒนาศักยภาพทีม SRRT โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ - กองระบาดวิทยา - สำนักระบาดวิทยา SYSTEM 2 32