ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ตีพิมพ์ จัดพิมพ์โดย กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 ปัจจัยการดำเนินงานด้านชันสูตรให้ประสบผลสำเร็จ - - - - - 0 50
2 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแผนงานโครงการ: การนิเทศ - - - - - 0 49
3 ประเมินผลระดับเขต - - - - - 0 50
4 ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านห้องปฎิบัติการ :การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียสู่การยอมรับระดับนานาชาติ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 0 61
5 ประสบการณ์เทคนิคการประสานหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานในกรณีเร่งด่วน - - - - - 0 45
6 ประสบการณ์การบริหารทางการพยาบาล - - - - - 0 57
7 ประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ - - - - - 0 58
8 ประสบการณ์เทคนิคการประสาน หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ในกรณีเร่งด่วน - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง  VECTOR 2 84
9 ประสบการณ์การทํางานด้านวัณโรคดื้อยาหลาย ขนาน ที่หาไม่ได้จากตําราเรีย - กองวัณโรค - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร SALTS / TB 3 32