ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ตีพิมพ์ จัดพิมพ์โดย กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 ทำอย่างไร ให้การขับเคลื่อนระบบยาประสบความสำเร็จ - - - - - 0 41
2 ทักษะการสอบสวนกลุ่มโรคอาหารและน้ำ - - - - - 0 33
3 ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ - - - - - 0 30
4 ทักษะการตรวจเตือน/ตรวจจับและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามกฎหมายควบคุมเหล้า-บุหรี่ - - - - - 0 38
5 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ - - - - - 0 34