ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ตีพิมพ์ จัดพิมพ์โดย กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 การมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน - นางสาวศกลวรรณ แก้วกลิ่น - สำนักโรคไม่ติดต่อ NCD 131 477
2 การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก - - - - - 0 328
3 การบริหารจัดการควบคุมยุงพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน - - - - - 0 211
4 การตรวจวินิจฉัยโรคลิชมาเนียสายพันธุ์ใหม่ที่พบในประเทศไทย - - - - - 0 162
5 การพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพเกษตรกร และการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเกษตรกร - - - - - 0 147
6 การจัดบริการปรึกษาและการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว (Same day result) - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 8 116
7 การถอดบทเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของงานสารบรรณใน หน่วยงาน - กองวัณโรค - สำนักวัณโรค SALTS / TB 7 108
8 การจัดทำแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด - - - - - 0 106
9 กระบวนการบริหารงานสารบรรณ - - - - - 0 133
10 กระบวนการจดแจ้งรายการส่วนประกอบบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ (ยส.3) - - - - - 0 61
11 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human Resource Management & Human Resource Development) - - - - - 0 67
12 การจัดทำแผนรับอุบัติภัยหมู่ของสถาบันบำราศนราดูร - - - - - 0 67
13 การจัดการความรู้สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ - - - - - 0 67
14 การปฏิบัติงานเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว - - - - - 0 52
15 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ - - - - - 0 54
16 การบริหารโครงการ (ประชุม อบรม สัมมนา) - - - - - 0 81
17 การกำหนดตำแหน่ง - - - - - 0 45
18 การบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค - - - - - 0 47
19 การดำเนินงานการพัฒนาองค์การ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2557 - - - - - 0 45
20 การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ - - - - - 0 59
21 การพยากรณ์โรค - - - - - 0 47
22 การสอบสวนวัณโรคดื้อยา - กองวัณโรค - สำนักวัณโรค SALTS / TB 3 93
23 การสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงระบาด - - - - - 0 55
24 การควบคุมโรคมาเลเรียในพื้นที่ A2 - - - - - 0 45
25 การควบคุมแหล่งแพร่โรคอหิวาต์ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ - - - - - 0 41
26 การดูแลเครื่องพ่นชนิดอัดลม หมอกควัน และฝอยละออง - - - - - 0 50
27 การจัดทำรายงานและตรวจสอบรายงานความครอบคลุมการให้วัคซีน - - - - - 0 53
28 การบริหารจัดการ จาก ผอ.สมัยกังสวร - - - - - 0 44
29 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค จาก รองผอ.มาลี เกิดพันธ์ - - - - - 0 47
30 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ - - - - - 0 46
31 การพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดยใช้ระบบ UCHA - - - - - 0 39
32 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียน - - - - - 0 44
33 การพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ - - - - - 0 75
34 การเขียนตัวชี้วัดรายบุคคลอย่างไรให้ถูกต้อง - - - - - 0 52
35 การวิจัยเชิงพัฒนา (R&D) - - - - - 0 51
36 การบริหารจัดการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข - - - - - 0 58
37 การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) - - - - - 0 50
38 การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในพื้นที่ - - - - - 0 50
39 การพัฒนาประสิทธิภาพการพ่นเคมีควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง - - - - - 0 50
40 การบริหารคุณภาพการวิจัย:การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย - - - - - 0 50
41 การทำวิจัย - - - - - 0 46
42 การจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพ - - - - - 0 55
43 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล - - - - - 0 61
44 การจัดการความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน - - - - - 0 56
45 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย - - - - - 0 49
46 การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน - - - - - 0 47
47 การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา - - - - - 0 43
48 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - - - - 0 37
49 การเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2557 - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 2 42
50 การบริหารจัดการโครงการเตรียมการและจัดสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้านวิชาการ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 1 44
51 การติดตามประเมินผล How to M and E - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 1 47
52 การจัดทําร่างพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 2 37
53 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 39
54 การจัดการความรู้อย่างง่าย (KM แบบบ้านๆ for Action) - - - - - 0 53
55 การเพิ่มศักยภาพทีมต้นแบบควบคุมยาสูบระดับจังหวัดในเขตบริการสุขภาพ ปี2557 - - - - - 0 41
56 กว่าจะเป็น...แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 - - - - - 0 43
57 การจัดประชุม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ - - - - - 0 27
58 การรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ - - - - - 0 26
59 การตรวจสอบใบสำคัญการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - 0 25
60 การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ - - - - - 0 32
61 การบริหารจัดการรางวัลคุณภาพที่เป็นเลิศ - - - - - 0 26
62 การค้นหารักษาผู้ป่วย การอบรม/พัฒนาเจ้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค การนิเทศติดตามประเมินผล - - - - - 0 41
63 การเก็บตัวอย่างยุงและการเคลื่อนย้ายยุงนำมาเลี้ยงเพื่อให้ได้มาตรฐาน - - - - - 0 27
64 การสอบสวนโรค - - - - - 0 27
65 การพัฒนาแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.คุ้งกระถิน - - - - - 0 28
66 การใช้มุ้งชุบสารเคมี - - - - - 0 28
67 การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย แบบ สั้น-สั้น - - - - - 0 28
68 กระบวนกร สู่กระบวนการ เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ - - - - - 0 29
69 การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก Best Practice Model. - - - - - 0 32
70 การพยากรณ์ - - - - - 0 31
71 การพัฒนาประสิทธิภาพการพ่นเคมีควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง(ต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2557) - - - - - 0 28
72 การให้บริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - 2 31
73 การถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน : งานธุรการ - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 26
74 การเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ - - - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 30
75 การดำเนินงานด้านพัสดุ - - - - - 0 29
76 การพัฒนาฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดทำฐานข้อมูล - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 1 34
77 การจัดทำแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan:BCP) เพื่อรองรับภาวฉุกเฉิน:กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ - กองโรคติดต่อทั่วไป - กองโรคติดต่อทั่วไป CD / CD 1 33
78 กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่ - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD / CD 3 34
79 การบริหารจัดการงานเภสัชกรรม กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - - - - 0 29
80 การดำเนินงานของคณะทำงานผสมผสานวิชาการด้านวัณโรค(Matrix) - - - - - 0 34
81 การนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค - - - - - 0 33
82 การใช้ระบบ Estimates SM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - - - - - 0 31
83 การพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลวิชาการของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ - - - - - 0 32
84 การบริหารจัดการโครงการ สสส. เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ - - - - - 0 33
85 การดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่(MERS & EBOLA) - - - - - 0 33
86 การดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเรื้อน - - - - - 0 32
87 ก้าวอย่างสู่การเป็นศูนย์สุขภาพเท้า - - - - - 0 30
88 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - - - - - 0 32
89 การบริหารงบประมาณ - - - - - 0 30
90 การพัฒนากระบวนงานหลักเพื่อยกระดับความพึงพอใจของกองแผนงาน - - - - - 0 30
91 การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรกองแผนงาน - - - - - 0 28
92 การประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล - - - - - 0 27
93 การบริหารอัตรากำลัง ลูกจ้างประจำ - - - - - 0 30
94 การเป็นเจ้าภาพงานกาชาดที่มีประสิทธิภาพ - - - - - 0 28
95 การส่งมอบงานในหน้าที่ของอธิบดีกรมควบคุมโรค - - - - - 0 27
96 การนำทฤษฎีสู่การปฎิบัติที่แท้จริงในการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค - - - - - 0 27
97 การพัฒนารูปแบบการทำงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ รวมถึงเทคนิคการสรุปรายงาน - - - - - 0 30
98 การเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคมาลาเรีย – การบูรราการเครือข่าย - SRRT - ทักษะการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น - - - - - 0 27
99 การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย MDR TB โดยทีมสหวิชาชีพ - - - - - 0 34
100 การใช้เครื่องมือพ่นสารเคมีในงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - - - - - 0 31
101 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 - - - - - 0 29
102 กระบวนการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - - - - 0 32
103 การเก็บตัวอย่างฝุ่นฝ้าย - - - - - 0 28
104 กว่าจะเป็นด่านฯต้นแบบระดับประเทศ...ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือมาบตาพุด - - - - - 0 31
105 การประเมินผล แผนงาน/โครงการ - - - - - 0 41
106 การจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - 0 48
107 การดำเนินงานของทีม SAT และ Operation เทศกาลปีใหม่ 2559 ของ EOC เขตสุขภาพที่ 8 - - - - - 0 34
108 การดำเนินงานของศูนย์ EOC สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและจังหวัด กรณี การระบาดของไข้ Zika จังหวัดบึงกาฬ - - - - - 0 35
109 การจัดการข้อมูลโรค รง.506 - - - - - 0 40
110 การดำเนินงานปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ เขตสุขภาพที่9 - - - - - 0 38
111 การเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุม/ฝึกอบรม ของสคร.9 - - - - - 0 38
112 การขยายผลคลินิก NCD คุณภาพออนไลน์ สู่ รพ.สต. - - - - - 0 36
113 การส่งต่อความรู้...จากพี่สู่น้อง (ถอดความรู้ฝังลึกจากผู้รู้ในหน่วยงาน) - - - - - 0 34
114 กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน - - - - - 0 33
115 กระบวนการติดตามประเมินผลคำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน - - - - - 0 41
116 การวิจัยและ R2R - - - - - 0 57
117 การตรวจราชการและนิเทศงาน - - - - - 0 55
118 การติดตามผู้ป่วยโรค MERS ของ สคร.13 กทม - - - - - 0 36
119 การบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตลาดกระบังกรุงเทพมหานครและพื้นที่รอยต่อ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนี่งเดียว One Health ปี 2559 - - - - - 0 58
120 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC: DDC) - กองระบาดวิทยา - - SYSTEM 2 25
121 การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรและจดัการความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : ถอดบทเรียนกระบวนการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 18
122 การดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สำนักโรคเอดส ์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) ปี 2553 - กองโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 0 16
123 การดําเนินงาน ด้านพัสดุ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 3 24
124 การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 29
125 กรณีการระบาดของกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุจากต่างประเทศ - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ CD / CD 0 19
126 กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับสถานพยาบาล - กองโรคติดต่อทั่วไป - กองโรคติดต่อทั่วไป CD / CD 0 20
127 การลดอัตราตายเพื่อเพิ่มผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค - กองวัณโรค - สำนักวัณโรค SALTS / TB 1 16