ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ตีพิมพ์ จัดพิมพ์โดย กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 การมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน - นางสาวศกลวรรณ แก้วกลิ่น - สำนักโรคไม่ติดต่อ NCD 25 216
2 แนวทางการป้องกันควบคุมโรค โดยการลดการบริโภคเกลือ - - - - - 0 129
3 คู่มือปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 4 116
4 เอกสารวิชาการพาหะนำโรคและโครงการควบคุมพาหะนำโรคที่สำคัญของช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ - - - - - 0 113
5 แนวทางการประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพื้นฐานในเด็ก - - - - - 0 125
6 การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก - - - - - 0 163
7 การบริหารจัดการควบคุมยุงพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน - - - - - 0 122
8 การตรวจวินิจฉัยโรคลิชมาเนียสายพันธุ์ใหม่ที่พบในประเทศไทย - - - - - 0 100
9 ถอดบทเรียนแนวทาง การจัดการพิษวิทยาสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 10 120
10 การพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพเกษตรกร และการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเกษตรกร - - - - - 0 90
11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่ ผ่านApplication บนโทรศัพท์มือถือ - - - - - 0 88
12 คู่มือการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ - - - - - 0 101
13 คู่มือการจัดทำข่าวกรอง - - - - - 0 112
14 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาป้องกันควบคมุโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 1 119
15 โครงการสื่อสารสาธารณะภาพลักษณ์ใหม่ของถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะทางเพศ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 1 100
16 การจัดบริการปรึกษาและการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว (Same day result) - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 2 67
17 แนวทางการเปรียบเทียบปรับและขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง) - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 32
18 คู่มือการดำเนินงานสารบรรณ - - - - - 0 48
19 การจัดทำแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด - - - - - 0 57
20 กระบวนการบริหารงานสารบรรณ - - - - - 0 53
21 กระบวนการจดแจ้งรายการส่วนประกอบบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ (ยส.3) - - - - - 0 35
22 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human Resource Management & Human Resource Development) - - - - - 0 41
23 ความสำเร็จของการจัดตั้งระบบการดูแลผุ้หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีแบบสหสาขาวิชาชีพ ของสถาบันบำราศนราดู - - - - - 0 35
24 สถานการณ์ไกล่เกลี่ยสู่บทเรียนการจัดการความเสี่ยง - - - - - 0 39
25 ทำอย่างไร ให้การขับเคลื่อนระบบยาประสบความสำเร็จ - - - - - 0 36
26 การจัดทำแผนรับอุบัติภัยหมู่ของสถาบันบำราศนราดูร - - - - - 0 45
27 เทคนิคของการควบคุมความกลัวของทีม EIDS - - - - - 0 31
28 แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยโรคจากการทำงาน - - - - - 0 34
29 แนวทางการสงเคราะห์ค่าตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน - - - - - 0 30
30 แนวทางการนิเทศงานโรคเรื้อน - - - - - 0 37
31 การจัดการความรู้สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ - - - - - 0 37
32 โครงการ การประเมินผลการรักษา ดูแลและการช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย - - - - - 0 39
33 การปฏิบัติงานเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว - - - - - 0 35
34 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ - - - - - 0 34
35 โครงการก่อสร้างอาคาร กรมควบคุมโรค - - - - - 0 27
36 งานด้านพัฒนากลยุทธ์ - - - - - 0 48
37 งานด้านติดตามและประเมินผล - - - - - 0 30
38 งานด้านแผนปฏิบัติการและงบประมาณ - - - - - 0 30
39 การบริหารโครงการ (ประชุม อบรม สัมมนา) - - - - - 0 41
40 การกำหนดตำแหน่ง - - - - - 0 28
41 การบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค - - - - - 0 33
42 เทคนิคพิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการ - - - - - 0 38
43 เทคนิคการบริหารจัดการยานพาหนะ - - - - - 0 24
44 เทคนิคการบริหารจัดการงานพีและกิจกรรมพิเศษ - - - - - 0 39
45 การดำเนินงานการพัฒนาองค์การ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2557 - - - - - 0 28
46 คู่มือการเข้าระบบ แบบสำรวจพัฒนาองค์กรออนไลน์ ประจำปี2557 - - - - - 0 27
47 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 - - - - - 0 26
48 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี2557 - - - - - 0 27
49 การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ - - - - - 0 41
50 คู่มือ การเบิกจ่ายเงิน - - - - - 0 31
51 แนวทางการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ - - - - - 0 27
52 บทเรียนจากเทคนิคการตรวจเชื้อ (smear) โรคเรื้อน - - - - - 0 29
53 บทเรียนจากระบบป้องกันและควบคุมวัณโรคของสคร.๑o (การค้นหา การรักษาผู้ป่วย การอบรม/พัฒนาเจ้าหน้าที่วัณโรค /การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล) - - - - - 0 28
54 เทคนิคการพ่นสารเคมี การดูแลเครื่องพ่น /การประเมินเครื่องพ่น - - - - - 0 28
55 การพยากรณ์โรค - - - - - 0 28
56 วัณโรคดื้อยา - - - - - 0 46
57 ด่านควบคุมโรคติดต่อชายแดนแม่สอด - - - - - 0 27
58 การสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงระบาด - - - - - 0 35
59 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก - - - - - 0 43
60 การควบคุมโรคมาเลเรียในพื้นที่ A2 - - - - - 0 28
61 เทคนิคการนิเทศงาน - - - - - 0 32
62 โรคไข้มาลาเรีย - - - - - 0 31
63 ทักษะการสอบสวนกลุ่มโรคอาหารและน้ำ - - - - - 0 29
64 การควบคุมแหล่งแพร่โรคอหิวาต์ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ - - - - - 0 27
65 การดูแลเครื่องพ่นชนิดอัดลม หมอกควัน และฝอยละออง - - - - - 0 26
66 การจัดทำรายงานและตรวจสอบรายงานความครอบคลุมการให้วัคซีน - - - - - 0 32
67 การบริหารจัดการ จาก ผอ.สมัยกังสวร - - - - - 0 28
68 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค จาก รองผอ.มาลี เกิดพันธ์ - - - - - 0 28
69 ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ - - - - - 0 25
70 บทเรียนชุมชนนักปฏิบัติ สคร.8 - - - - - 0 30
71 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ - - - - - 0 33
72 การพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดยใช้ระบบ UCHA - - - - - 0 25
73 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียน - - - - - 0 31
74 เทคนิคการใช้/ซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควันและความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี - - - - - 0 32
75 ทักษะการตรวจเตือน/ตรวจจับและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามกฎหมายควบคุมเหล้า-บุหรี่ - - - - - 0 32
76 การพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ - - - - - 0 48
77 การเขียนตัวชี้วัดรายบุคคลอย่างไรให้ถูกต้อง - - - - - 0 36
78 เทคนิคและทักษะการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร - - - - - 0 30
79 การวิจัยเชิงพัฒนา (R&D) - - - - - 0 33
80 การบริหารจัดการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข - - - - - 0 41
81 การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) - - - - - 0 35
82 การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในพื้นที่ - - - - - 0 32
83 การพัฒนาประสิทธิภาพการพ่นเคมีควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง - - - - - 0 33
84 การบริหารคุณภาพการวิจัย:การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย - - - - - 0 35
85 การทำวิจัย - - - - - 0 33
86 การจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพ - - - - - 0 35
87 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล - - - - - 0 40
88 การจัดการความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน - - - - - 0 32
89 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย - - - - - 0 34
90 การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน - - - - - 0 31
91 การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา - - - - - 0 29
92 ความรู้ด้านระบาดวิทยา (เฝ้าระวัง/สอบสวนโรค )(โรคอีโบลา) - - - - - 0 28
93 ความรู้เรื่องโรค (โรคติดต่อ,โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ) (วิดิโอความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ) - - - - - 0 27
94 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) - - - - - 0 25
95 ความรู้จากการสอบสวนโรค (การสอบสวนโรคอีโบลา) - - - - - 0 27
96 เทคนิคการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - - - - 0 29
97 บทเรียนจากการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2550-2552 - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - EN-OCC 0 24
98 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - - - - 0 25
99 คู่มือปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ - - - - - 0 30
100 แนวทางการประสานงานเครือข่าย - - - - - 0 26
101 แนวทางการเฝ้าระวังและตอบโต้ข่าว - - - - - 0 24
102 เทคนิคการทำงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มชายรักชาย (Men who have sex with men : MSM) - - - - - 0 21
103 การเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2557 - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 0 25
104 การบริหารจัดการโครงการเตรียมการและจัดสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้านวิชาการ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 0 28
105 ขุนทรัพย์จากห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ - - - - - 0 26
106 เทคนิคการบริหารโครงการภายใต้ทรัพยากรอย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ - - - - - 0 27
107 ข้อคิดดีๆที่ผู้เกษียณมอบให้ - - - - - 0 27
108 การติดตามประเมินผล How to M and E - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 30
109 เทคนิคการรับมือต่อสภาวะกดดันขณะปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมาย - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 2 26
110 การจัดทําร่างพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 20
111 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 23
112 การจัดการความรู้อย่างง่าย (KM แบบบ้านๆ for Action) - - - - - 0 34
113 การเพิ่มศักยภาพทีมต้นแบบควบคุมยาสูบระดับจังหวัดในเขตบริการสุขภาพ ปี2557 - - - - - 0 27
114 กว่าจะเป็น...แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 - - - - - 0 25
115 บทเรียนการขับเคลื่อนระบบยาในสถาบันบำราศนราดูรสู่มาตรฐาน HA - - - - - 0 29
116 บทเรียนรับผู้ป่วย EBOLA ตอน: พนักงานขับรถสู่เวทีพัฒนาแนวทางการคัดกรองผู้ป่วย EBOLA ของสถาบันฯ - - - - - 0 24
117 ย้อนรอย...การดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ยุคแรกถึงปัจจุบันสถาบันบำราศนราดูร - - - - - 0 25
118 เทคนิคการตรวจคัดกรองโรคเรื้อน - - - - - 0 29
119 โครงการ : เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาในการค้นหาและฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน - - - - - 0 24
120 โครงการ : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ราชประชาสมาสัย - - - - - 0 22
121 โครงการ : สร้างสมดุลในการปฏิบัติงาน - - - - - 0 15
122 เทคนิคในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ : เทคนิคการสร้างทีมปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน - - - - - 0 21
123 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ - - - - - 0 27
124 โครงการดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงานของศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ - - - - - 0 10
125 การจัดประชุม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ - - - - - 0 18
126 การรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ - - - - - 0 15
127 การตรวจสอบใบสำคัญการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - 0 15
128 การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ - - - - - 0 15
129 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรค - - - - - 0 19
130 โครงการการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ปี 2558 - - - - - 0 18
131 เทคนิคการเกษียนหนังสือราชการ - - - - - 0 13
132 เทคนิคการเลือกสถานที่จัดสัมมนา งานเกษียณอายุราชการ - - - - - 0 14
133 เคล็ดลับ...รับรางวัล PMQA - - - - - 0 13
134 การบริหารจัดการรางวัลคุณภาพที่เป็นเลิศ - - - - - 0 15
135 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ - - - - - 0 13
136 เทคนิคการตอบข้อหารือของหน่วยรับตรวจ - - - - - 0 15
137 การค้นหารักษาผู้ป่วย การอบรม/พัฒนาเจ้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค การนิเทศติดตามประเมินผล - - - - - 0 17
138 เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับเจ้าของสถานประกอบการและพนักงานบริการ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (เทคนิคการเข้าถึงสถานบริการทางเพศ) - - - - - 0 16
139 การเก็บตัวอย่างยุงและการเคลื่อนย้ายยุงนำมาเลี้ยงเพื่อให้ได้มาตรฐาน - - - - - 0 18
140 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - - - - 0 16
141 การสอบสวนโรค - - - - - 0 15
142 โรคสครับไทฟัส - - - - - 0 18
143 เทคนิคการให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STI - - - - - 0 20
144 การพัฒนาแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.คุ้งกระถิน - - - - - 0 17
145 การใช้มุ้งชุบสารเคมี - - - - - 0 16
146 การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย แบบ สั้น-สั้น - - - - - 0 18
147 บอกกล่าว เล่างาน ผ่านประสบการณ์ ลุง ป้า - - - - - 0 21
148 กระบวนกร สู่กระบวนการ เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ - - - - - 0 17
149 1.การเขียน SAR ที่มีคุณภาพ - - - - - 0 25
150 2.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง การสร้างสุขภาพด้วย3อ. - - - - - 0 29
151 3.เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ - - - - - 0 31
152 การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก Best Practice Model. - - - - - 0 20
153 Outbewak Conference (อุจาระร่วงอย่างแรง) - - - - - 0 31
154 การพยากรณ์ - - - - - 0 18
155 ปัจจัยการดำเนินงานด้านชันสูตรให้ประสบผลสำเร็จ - - - - - 0 25
156 เทคนิคการบริหารจัดการการเงินและบัญชี - - - - - 0 15
157 โครงการพัฒนาสรรถนะที่จำเป็นต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ - - - - - 0 20
158 1.การพัฒนาระบบติดตามตัวชี้วัดสำคัญของหน่วยงาน - - - - - 0 33
159 2.การพัฒนาฐานข้อมูลคลินิก NCD คุณภาพ ออนไลน์ - - - - - 0 36
160 3.แนวทางการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน - - - - - 0 30
161 4E พิชิตเท้าช้าง - - - - - 0 32
162 แนวทางการดำเนินงานช่องทางด่านท่าเรือ - - - - - 0 20
163 Condom ชัวร์ - - - - - 0 30
164 เทคนิคการซ่อมเครื่องพ่นเคมี - - - - - 0 21
165 แนวทางการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์และบุหรี่ - - - - - 0 20
166 เทคนิคการจับหนู สางหมัด ผ่าและเก็บตัวอย่างเชื้อในหนู - - - - - 0 18
167 เทคนิคการเจาะเลือดแมว เพื่อสำรวจรังโรคเท้าช้าง - - - - - 0 22
168 งานโรคเรื้อน - - - - - 0 29
169 การพัฒนาประสิทธิภาพการพ่นเคมีควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง(ต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2557) - - - - - 0 19
170 Public Health Emergency : การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ กรณีโรคติดเชื้ออีโบลา - - - - - 0 29
171 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแผนงานโครงการ: การนิเทศ - - - - - 0 25
172 ประเมินผลระดับเขต - - - - - 0 24
173 Thai BRFSS application - - - - 0 32
174 ถอดบทเรียนการดําเนินการโครงการองค์กรหัวใจดี - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคไม่ติดต่อ NCD 0 15
175 การให้บริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - 0 17
176 การถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน : งานธุรการ - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 15
177 การเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ - - - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 17
178 ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านห้องปฎิบัติการ :การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียสู่การยอมรับระดับนานาชาติ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 0 31
179 ประสบการณ์เทคนิคการประสานหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานในกรณีเร่งด่วน - - - - - 0 21
180 การดำเนินงานด้านพัสดุ - - - - - 0 19
181 การพัฒนาฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดทำฐานข้อมูล - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 18
182 ถอดบทเรียนการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และ/หรือการสอบสวนโรค ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : กรณีหมอกควันภาคเหนือ - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 19
183 ถอดบทเรียนกระบวนการสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 21
184 การจัดทำแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan:BCP) เพื่อรองรับภาวฉุกเฉิน:กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ - - - - - 0 20
185 กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่ - - - - - 0 21
186 เทคนิคการบริหารจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ - - - - - 0 22
187 การบริหารจัดการงานเภสัชกรรม กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - - - - 0 16
188 เทคนิคการ coaching ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ - - - - - 0 20
189 แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บริการยาต้านไวรัสในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ - - - - - 0 17
190 การดำเนินงานของคณะทำงานผสมผสานวิชาการด้านวัณโรค(Matrix) - - - - - 0 23
191 โครงการแก้ไขปัญหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในพื้นที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี - - - - - 0 27
192 การนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค - - - - - 0 21
193 เทคนิคการประสานโรงแรม - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 17
194 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 18
195 วันวานของวันเพ็ญกับงานธุรการ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 28
196 การใช้ระบบ Estimates SM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - - - - - 0 18
197 การพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลวิชาการของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ - - - - - 0 17
198 การบริหารจัดการโครงการ สสส. เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ - - - - - 0 19
199 การดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่(MERS & EBOLA) - - - - - 0 22
200 ประสบการณ์การบริหารทางการพยาบาล - - - - - 0 23
201 องค์ความรู้หน่วยงาน OPL - - - - - 0 26
202 การดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเรื้อน - - - - - 0 17
203 เทคนิคการบริการและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มีปัญหาทางจักษุ - - - - - 0 17
204 ก้าวอย่างสู่การเป็นศูนย์สุขภาพเท้า - - - - - 0 18
205 ประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ - - - - - 0 25
206 งานพัสดุ - - - - - 0 30
207 Info Graphic - - - - - 0 32
208 เทคนิคการเขียนโครงการ - - - - - 0 16
209 DDC Poll - - - - 0 28
210 เทคนิคการผลิตสื่อ - - - - - 0 13
211 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - - - - - 0 18
212 การบริหารงบประมาณ - - - - - 0 21
213 การพัฒนากระบวนงานหลักเพื่อยกระดับความพึงพอใจของกองแผนงาน - - - - - 0 20
214 การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรกองแผนงาน - - - - - 0 20
215 การประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล - - - - - 0 17
216 การบริหารอัตรากำลัง ลูกจ้างประจำ - - - - - 0 23
217 การเป็นเจ้าภาพงานกาชาดที่มีประสิทธิภาพ - - - - - 0 17
218 การส่งมอบงานในหน้าที่ของอธิบดีกรมควบคุมโรค - - - - - 0 18
219 การนำทฤษฎีสู่การปฎิบัติที่แท้จริงในการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค - - - - - 0 19
220 การพัฒนารูปแบบการทำงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ รวมถึงเทคนิคการสรุปรายงาน - - - - - 0 18
221 1. ความเหมือนที่แตกต่าง การประชุมราชการ VS การประชุม/อบรม/สัมมนา - - - - - 0 30
222 2. เทนิคการตอบข้อหารือของหน่วยรับตรวจ - - - - - 0 27
223 แนวทางการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ความเสี่ยงและภัยสุขภาพ – การสื่อสารความเสี่ยง - การเตรียมข้อมูลทุกด้าน - - - - - 0 16
224 การเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคมาลาเรีย – การบูรราการเครือข่าย - SRRT - ทักษะการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น - - - - - 0 19
225 การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย MDR TB โดยทีมสหวิชาชีพ - - - - - 0 24
226 การใช้เครื่องมือพ่นสารเคมีในงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - - - - - 0 20
227 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 - - - - - 0 20
228 ความรู้เรื่องมาลาเรีย - - - - - 0 23
229 ความรู้เรื่องวัคซีน - - - - - 0 20
230 ความรู้เรื่องเครื่องพ่น - - - - - 0 23
231 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการใช้ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ Estimates SM - - - - - 0 22
232 กระบวนการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - - - - 0 19
233 Learn and Share เครื่องมือพันธุ์ใหม่ในการนำเสนองาน - - - - - 0 28
234 ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - - - - 0 22
235 ต้นแบบการจัดการ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยตนเอง - กองโรคไม่ติดต่อ - สำนักโรคไม่ติดต่อ NCD 0 25
236 ถอดบทเรียนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2558 - - - - - 0 26
237 การเก็บตัวอย่างฝุ่นฝ้าย - - - - - 0 18
238 กว่าจะเป็นด่านฯต้นแบบระดับประเทศ...ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือมาบตาพุด - - - - - 0 19
239 บริหารงาน ด้วยการบริหารใจ By อุไรวรรณ... - - - - - 0 21
240 รูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของอำเภอที่มีผลการดำเนินงานควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับดีเยี่ยมปี2557และ2558 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - - - - 0 25
241 การประเมินผล แผนงาน/โครงการ - - - - - 0 25
242 การจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - 0 37
243 สอบสวนโรคเบื้องต้น กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคอหิวาตกโรค - - - - - 0 21
244 การดำเนินงานของทีม SAT และ Operation เทศกาลปีใหม่ 2559 ของ EOC เขตสุขภาพที่ 8 - - - - - 0 24
245 การดำเนินงานของศูนย์ EOC สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและจังหวัด กรณี การระบาดของไข้ Zika จังหวัดบึงกาฬ - - - - - 0 25
246 การจัดการข้อมูลโรค รง.506 - - - - - 0 26
247 การดำเนินงานปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ เขตสุขภาพที่9 - - - - - 0 24
248 การเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุม/ฝึกอบรม ของสคร.9 - - - - - 0 27
249 การขยายผลคลินิก NCD คุณภาพออนไลน์ สู่ รพ.สต. - - - - - 0 25
250 การส่งต่อความรู้...จากพี่สู่น้อง (ถอดความรู้ฝังลึกจากผู้รู้ในหน่วยงาน) - - - - - 0 24
251 ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข - - - - - 0 26
252 เทคนิคการประเมินผลการปฎิบัติราชการ - - - - - 0 23
253 เทคนิคการประเมินสมรรถนะ - - - - - 0 23
254 กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน - - - - - 0 23
255 กระบวนการติดตามประเมินผลคำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน - - - - - 0 28
256 เทคนิค และทักษะการบริหารจัดการเครือข่าย สื่อสารประชาสัมพันธ์ - - - - - 0 22
257 การวิจัยและ R2R - - - - - 0 42
258 การตรวจราชการและนิเทศงาน - - - - - 0 38
259 เทคนิคการเข้าถึงพนักงานบริการหญิง - - - - - 0 40
260 ถอดบทเรียน EOC เรื่องไข้เลือดออก - - - - - 0 43
261 การติดตามผู้ป่วยโรค MERS ของ สคร.13 กทม - - - - - 0 24
262 การบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตลาดกระบังกรุงเทพมหานครและพื้นที่รอยต่อ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนี่งเดียว One Health ปี 2559 - - - - - 0 38
263 ระบาดวิทยาของโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) - - - - - 0 42
264 - - - - - - 0 24
265 สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน (JITMM 2018) JITMM 2018 Report - - - - 26 171
266 แนวปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด - รวมพร นาคะพงษ์ - สำนักโรคไม่ติดต่อ NCD 0 5
267 ถอดบทเรียน ThaiBRFSS application - กองโรคไม่ติดต่อ - สำนักโรคไม่ติดต่อ NCD 0 6
268 ถอดบทเรียนการดําเนินการลดโรคหัวใจและหลอดเลือด - กองโรคไม่ติดต่อ - สำนักโรคไม่ติดต่อ NCD 0 4
269 พัฒนาศักยภาพทีม SRRT โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ - กองระบาดวิทยา - สำนักระบาดวิทยา SYSTEM 0 4
270 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC: DDC) - กองระบาดวิทยา - - SYSTEM 0 6
271 บทสรุปการเรียนรู้ของ แผนการจัดการความรู้ในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ประจำปีงบประมาณ 2554 - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - EN-OCC 0 4
272 สรุปบทเรียน การจัดตลาดนัดความรู้ เรื่องการพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายใน การดูแลสุขภาพเกษตรกร และการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัย สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเกษตรกร - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 4
273 ถอดองค์ความรู้ ดร.นลินี ศรีพวง - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 7
274 การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรและจดัการความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : ถอดบทเรียนกระบวนการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 8
275 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ปี ๒๕๕๘ - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 6
276 ถอดองค์ความรู้ นางมนต์ทิพย์ ตั้งตรงจิตต์ - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 5
277 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 4
278 การดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สำนักโรคเอดส ์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) ปี 2553 - กองโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 0 5
279 ข่าวกรองเตือนภัย เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ความอร่อยที่อันตราย - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 0 6
280 ข่าวกรองเตือนภัย เอดส์ในเอ็มพุ่ง เพราะเมินถุง - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 0 7
281 แนวทางการจัดทำบทสรุปการเรียนรู้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเอดส์และเพศศึกษาให้กับเยาวชน - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 0 5
282 บทสรุปการเรียนรู้ (Executive Summary) สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 0 7
283 จิตเวชในวัยรุ่น และพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 0 5
284 เอชไอวี / เอดส์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 0 6
285 เทคนิคการทํางานร่วมกับเครือข่ายเพื่อดําเนินงาน้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มชายรักชาย (Men who have sex with men : MSM) - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 1 6
286 คู่มือปฏิบัติงาน ทักษะการติดต่อประสานงานและการพูดในที่ชุมชน พิธีกร หรืองานพิธีการที่สําคัญ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 5
287 คู่มือปฏิบัติงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ. ๒๕๕๑ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 2 6
288 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง กํากับและควบคุมภายใน สํานักงาน คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๕๔ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 7
289 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง กํากับและควบคุมภายใน สํานักงาน คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๕๔ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 5
290 สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละหัวข้อความรู้ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 2 5
291 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - 0 6
292 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 4
293 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 6
294 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 5
295 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - 0 6
296 ขั้นตอนการลาไปศึกษาต่างประเทศ - สำนักงานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ - สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่ระบุ 0 7
297 ยุทธการจัดการความรู้ ของสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2554 - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 5
298 คิดถึงอดีตภารธุระ การสำรวจและการศึกษาด้านกีฏวิทยา - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 5
299 แนวทางการสุ่มสํารวจเพื่อเร่งรัดระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนให้ได้ตามเกณฑ์ - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 5
300 บทสรุปการเรียนรู้ของแผนจัดการความรู้ ปี 2557 สํานักโรคติดต่อทัวไป - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 4
301 สรุปบทเรียนการดําเนินงานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 0 4
302 การดําเนินงาน ด้านพัสดุ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 0 5
303 ประสบการณ์เทคนิคการประสาน หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ในกรณีเร่งด่วน - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง  VECTOR 0 4
304 การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 7