ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1
no image.
การมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน - - - - - 0 171 รายละเอียด
2
no image.
แนวทางการป้องกันควบคุมโรค โดยการลดการบริโภคเกลือ - - - - - 0 111 รายละเอียด
3
no image.
คู่มือปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า - - - - - 0 97 รายละเอียด
4
no image.
เอกสารวิชาการพาหะนำโรคและโครงการควบคุมพาหะนำโรคที่สำคัญของช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ - - - - - 0 100 รายละเอียด
5
no image.
แนวทางการประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพื้นฐานในเด็ก - - - - - 0 100 รายละเอียด
6
no image.
การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก - - - - - 0 129 รายละเอียด
7
no image.
การบริหารจัดการควบคุมยุงพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน - - - - - 0 107 รายละเอียด
8
no image.
การตรวจวินิจฉัยโรคลิชมาเนียสายพันธุ์ใหม่ที่พบในประเทศไทย - - - - - 0 89 รายละเอียด
9
no image.
แนวทางการจัดการพิษวิทยาสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง เพื่อใส่คลังความรู้ของหน่วยงาน - - - - - 0 92 รายละเอียด
10
no image.
การพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพเกษตรกร และการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเกษตรกร - - - - - 0 80 รายละเอียด
11
no image.
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่ ผ่านApplication บนโทรศัพท์มือถือ - - - - - 0 79 รายละเอียด
12
no image.
คู่มือการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ - - - - - 0 90 รายละเอียด
13
no image.
คู่มือการจัดทำข่าวกรอง - - - - - 0 90 รายละเอียด
14
no image.
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - - - - 0 96 รายละเอียด
15
no image.
โครงการสื่อสารสาธารณะภาพลักษณ์ใหม่ของถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะทางเพศในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย - - - - - 0 85 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562