ลำดับ รูปนวัฒกรรม ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้ประดิษฐ์ ปี หน่วยงาน กลุ่มโรค ประเภทนวัตกรรม จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1
no image
โครงการพัฒนาและดำเนินการระบบเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบระดับชาติ - - 3 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ Methods 0 53 รายละเอียด
2
no image
การพัฒนารูปแบบการบันทึกข้อมูลการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ - กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์ 7 สถาบันบำราศนราดูร Methods 0 54 รายละเอียด
3
no image
โครงการจัดการระบบข้อมูลเฝ้าระวังและสร้างนวตกรรมเพื่อนำไปสู่การ พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ - กมล พจชนะ 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 SYSTEM 0 49 รายละเอียด
4
no image
น้ำตาลฝากท้อง หวานเจี๊ยบ เปรี้ยวจี๊ด - กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 5 สถาบันบำราศนราดูร - 0 43 รายละเอียด
5
no image
การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด - แผนกหู คอ จมูก/ห้องคลอด/ผู้ป่วยเด็กแรกเกิดวิกฤต 5 สถาบันบำราศนราดูร - 0 37 รายละเอียด
6
no image
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ Wound care team - PCT ศัลยกรรม 5 สถาบันบำราศนราดูร Treatments, Techonologies 0 42 รายละเอียด
7
no image
การพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ 5 สถาบันบำราศนราดูร SYSTEM 0 37 รายละเอียด
8
no image
พัฒนาระบบการติดตามเพื่อส่งเสริมการทราบสถานะผลเลือด เอชไอวี - กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์ 5 สถาบันบำราศนราดูร SYSTEM 0 42 รายละเอียด
9
no image
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย "สไตล์ Tailor made" - กลุ่มการพยาบาล 5 สถาบันบำราศนราดูร Treatments, Techonologies 0 39 รายละเอียด
10
no image
โครงการพัฒนากระบวนการลดการปนเปื้อนเศษอาหารแผนกหอ ผู้ป่วยใน - โภชนวิทยา/กลุ่มการพยาบาล 5 สถาบันบำราศนราดูร - 0 35 รายละเอียด
11
no image
- Stay negative กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์ 5 สถาบันบำราศนราดูร - 0 32 รายละเอียด
12
no image
ผลการใช้กล่องพิชิตกลิ่น CTS - หอผู้ป่วยศัลยกรรมนรีเวช 7 สถาบันบำราศนราดูร อื่นๆ 0 38 รายละเอียด
13
no image
การพัฒนาระบบคัดกรอง - งานคัดกรองด่านหน้า 5 สถาบันบำราศนราดูร - 0 41 รายละเอียด
14
no image
โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2555 - - 7 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ 0 39 รายละเอียด
15
no image
ล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายถัง - ห้องผ่าตัด 5 สถาบันบำราศนราดูร Treatments, Techonologies 0 37 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นายณัฐวุฒิ นุชประเสริฐ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562