ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
61 แนวทางการดูแลสุขภาพองค์รวม แนวทางการดูแลสุขภาพองค์รวม Total worker health guideline ศูนย์พัฒนาและพัฒนาประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 2564 ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม - 1011 1439 รายละเอียด
62 คู่มือโรคเมลิออยด์ คู่มือโรคเมลิออยด์ Guideline of Melioidosis กองโรคติดต่อทั่วไป 2564 กองโรคติดต่อทั่วไป - 5791 9222 รายละเอียด
63 แนวทางการกำจัดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด พ.ศ. 2563 แนวทางการกำจัดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด พ.ศ. 2563 Prevention and management of mother-to-child transmission of syphilis guideline กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2564 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 8532 8883 รายละเอียด
64 แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กรณีดำเนินการเฉพาะบุคลากรในสถานพยาบาล) แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กรณีดำเนินการเฉพาะบุคลากรในสถานพยาบาล) Center of occupational and environmental health service development and accreditation ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรม สิ่งแวดล้อม - ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม - 265 446 รายละเอียด
65 คู่มือการดำเนินงานบริการป้องกันและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คู่มือการดำเนินงานบริการป้องกันและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) Manual of alcohol use disorder prevention and treatment for health prompting hospital สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - 657 1017 รายละเอียด
66 แนวทางการจัดการปัญหาความรุนแรงในโรงพยาบาล แนวทางการจัดการปัญหาความรุนแรงในโรงพยาบาล - ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 2564 ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม - 987 523 รายละเอียด
67 หลักสูตรอบรมพื้นฐานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับบุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรอบรมพื้นฐานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับบุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Basic occupational Health and safety training course for personnel of the local Administrative Organization ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 2564 ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม - 175 452 รายละเอียด
68 หลักสูตรการพ่นและการดูแลรักษาเครื่องพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค  สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรการพ่นและการดูแลรักษาเครื่องพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น The training course of mosquito chemical spraying and tool maintenance for local administration organization personnel สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 341 557 รายละเอียด
69 แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี Health risk assessment guideline for automotive and petrochemical industry กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2563 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 228 352 รายละเอียด
70 แนวทางการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และขั้นตอนการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ในการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป แนวทางการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และขั้นตอนการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ในการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป Guidelines on checking plagiarism by Akarawisut for assessment of government officer to a higher academic level. กลุ่มวิจัยและประมินเทคโนโลยี กองนวัตกรรมและวิจัย 2564 กองนวัตกรรมและวิจัย - 498 1265 รายละเอียด
71 แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา Guidelines for the Prevention and Control of Corona Infectious Disease 2019 (COVID) in School. กองโรคติดต่อทั่วไป 2564 กองโรคติดต่อทั่วไป - 846 1676 รายละเอียด
72 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เพื่อนที่ปรึกษา) เพื่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เพื่อนที่ปรึกษา) เพื่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ Guidelines for Youth Counselor Potential Development to implementation an integrated Smoke Free Educational Institution. กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2564 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Cluster NATI 20708 19821 รายละเอียด
73 คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา Guide for Assessment Criteria for Non-Smoking Schools For educational establishments below the tertiary level กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2564 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Cluster NATI 8798 7430 รายละเอียด
74 คู่มือการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคซิฟิลิสทางห้องปฏิบัติการ คู่มือการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคซิฟิลิสทางห้องปฏิบัติการ Laboratory Manual for Diagnosis and Monitoring กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2564 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 8970 4551 รายละเอียด
75 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2563 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2563 Standard Operating Procedures for Surveillance and Rapid Response Team กองระบาดวิทยา 2563 กองระบาดวิทยา - 2706 1479 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562