ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
46 คู่มือมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ คู่มือมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ A Manual for COVID-19 Prevention and Controls for Manufacturing Industries กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมสุขภาพจิต 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - 275 586 รายละเอียด
47 คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) Manual for Surveillance, Prevention, and Control of Diseases and Health Threats Caused by PM2.5 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 741 933 รายละเอียด
48 แนวทางการให้สุขศึกษาเรื่อง การกินยาสำหรับผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในสถานบริการสาธารณสุข แนวทางการให้สุขศึกษาเรื่อง การกินยาสำหรับผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในสถานบริการสาธารณสุข Health Education Guidelines for Uncomplicated Malaria Treatment in the Health Facility. ดร.นารถลดา ขันธิกุล ดร.อังคณา แซ่เจ็ง นางสาวธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ และนางสาวธรรณิการ์ ทองอาด 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ Cluster CD 320 590 รายละเอียด
49 คู่มือวิธีการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี (G6PD) สำหรับผู้ป่วยมาลาเรีย คู่มือวิธีการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี (G6PD) สำหรับผู้ป่วยมาลาเรีย - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2564 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง Cluster CD 222 486 รายละเอียด
50 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ และการควบคุมคุณภาพ 	คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ และการควบคุมคุณภาพ Manual on Standard Operating Procedures for malaria microscope and Quality Control นางสาวอังคณา แซ่เจ็ง และคณะ 2564 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง Cluster CD 4444 4002 รายละเอียด
51 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็ว และการควบคุมคุณภาพ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็ว และการควบคุมคุณภาพ Manual on Standard Operating Procedures for Malaria Rapid Diagnosis test and Quality Control กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2564 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง Cluster CD 4 590 รายละเอียด
52 คู่มือผู้ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค คู่มือผู้ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค Assessor Manual for quality of TB cares in hospital กองวัณโรค 2564 กองวัณโรค Cluster SALTH 557 678 รายละเอียด
53 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน Capacity Development course for prevent and control disease and health hazards to improve people's quality of life สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2562 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - 555 567 รายละเอียด
54 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี Thailand Index partner testing guideline กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 2564 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 581 854 รายละเอียด
55 แนวทางการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจร สำหรับสถานประกอบการ แนวทางการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจร สำหรับสถานประกอบการ Guidelines for smoking cessation in the Workplace กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2564 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Cluster NATI 342 725 รายละเอียด
56 แนวทางการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจร สำหรับสถานพยาบาล แนวทางการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจร สำหรับสถานพยาบาล Guidelines for smoking cessation for Healthcare Setting กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2564 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Cluster NATI 971 1666 รายละเอียด
57 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2564 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2564 Thailand National Guidelines for Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) 2021 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2564 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 4350 3410 รายละเอียด
58 หลักสูตรพัฒนาผู้นำด้านอาชีวอนามัยเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการที่มีแรงงานข้ามชาติ หลักสูตรพัฒนาผู้นำด้านอาชีวอนามัยเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการที่มีแรงงานข้ามชาติ Occupational health leader training course to prevent and control COVID-19 among migrant factories ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรม และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 2564 ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม - 287 473 รายละเอียด
59 คู่มือการจัดบริการเพื่อส่งเสริมการเริ่มยาต้านเอชไอวีเพื่อการรักษาภายในวันเดียวกับการตรวจวินิจฉัย คู่มือการจัดบริการเพื่อส่งเสริมการเริ่มยาต้านเอชไอวีเพื่อการรักษาภายในวันเดียวกับการตรวจวินิจฉัย Service Manual for Promoting Same-day Antiretroviral Treatment Initiation กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2564 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 367 437 รายละเอียด
60 หลักสูตรการจัดบริการเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน หลักสูตรการจัดบริการเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน Training Curriculum for HIV and STD services in Community กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2564 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 582 1035 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562