ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
31 คู่มือชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ภายใต้การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น รุ่นที่ 1 คู่มือชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ภายใต้การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น รุ่นที่ 1 Guideline on NCD Prevention and Control Toolkits for Local Leader กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 422 647 รายละเอียด
32 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส แนวทางการป้องกันควบคุมโรคสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส Guidelines for prevention and control of Streptococcus Suis. กองโรคติดต่อทั่วไป 2565 กองโรคติดต่อทั่วไป Cluster CD 541 700 รายละเอียด
33 หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น NCD Prevention and Control Curriculum for local Leader กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค/กองสาธารณสุขท้องถิิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2565 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 694 803 รายละเอียด
34 หลักสูตรฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.) หลักสูตรฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.) Training Curriculum for Disease Control Volunteers สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง Cluster CD 641 1321 รายละเอียด
35 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (E-Learning) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (E-Learning) - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 246 290 รายละเอียด
36 หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสั้นออนไลน์ (E-learning) หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสั้นออนไลน์ (E-learning) Correction Medicine Online Course (E-learning). สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา - 432 467 รายละเอียด
37 แนวทางจัดหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร ผู้อบรมใหม่ด้านการวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ แนวทางจัดหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร ผู้อบรมใหม่ด้านการวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ Guidelines of stool examination for helminthiasis diagnosis among microscopist course กองโรคติดต่อทั่วไป 2564 กองโรคติดต่อทั่วไป Cluster CD 325 342 รายละเอียด
38 แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อไอวี ประเทศไทย ปี 2564-2565 แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อไอวี ประเทศไทย ปี 2564-2565 Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2021-2022 เกียรติ รักรุ่งธรรม, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, เพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์, สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์, ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล, โอภาส พุทธเจริญ, และคณะ 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 2380 3075 รายละเอียด
39 แนวทางด้านอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันและดูแลบุคลากรสุขภาพที่ทำงานสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาล แนวทางด้านอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันและดูแลบุคลากรสุขภาพที่ทำงานสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาล Occupation health guideline to prevent exposed health workers in hospitals from SAR-CoV-2 virus ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และสถาบันราชประชาสมาสัย 2564 สถาบันราชประชาสมาสัย - 418 759 รายละเอียด
40 แนวทางการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสุขภาพในลูกจ้างที่ทำงานสัมผัสสารเคมีกลุ่มโลหะหนักและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย แนวทางการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสุขภาพในลูกจ้างที่ทำงานสัมผัสสารเคมีกลุ่มโลหะหนักและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย Guideline of risk assessment and health surveillance among heavy metal and volatile organic compounds exposed workers. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสถาบันราชประชาสมาสัย 2564 สถาบันราชประชาสมาสัย Cluster Env-Occ 575 609 รายละเอียด
41 หลักสูตรการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หลักสูตรการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ Efficiency validation of the academic product on surveillance, prevention and control of diseases and health risks. กองนวัตกรรมและวิจัย 2564 กองนวัตกรรมและวิจัย - 346 676 รายละเอียด
42 แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2564 แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2564 National Tuberculosis Control Programme Guideline, Thailand 2021 กองวัณโรค 2564 กองวัณโรค Cluster SALTH 6925 6069 รายละเอียด
43 หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับพื้นฐาน) หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับพื้นฐาน) Diabetes and Hypertension management training course (Basic Level) กองโรคไม่ติดต่อ 2564 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 514 968 รายละเอียด
44 แนวทางการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอย แนวทางการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอย Guidelines for Waste Collectors regarding Health Care in Waste Management. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 582 795 รายละเอียด
45 คู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสารปรอท คู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสารปรอท Manual for Surveillance, Prevention, and Control of Mercury Poisoning กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 581 1008 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562