ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัณโรคร่วม แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัณโรคร่วม Guidelines for treatment and care of PLHIV with TB co-infection - 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 154 461 รายละเอียด
17 แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน Assessment guideline for CBO provided HIV services. นฤมล ตรีเพชรศรีอุุไร, รศ. นพ.วิสููตร ฟองศิริไพบููลย์, รศ. ดร.โยธิน แสวงดี, ดร.อรุุณี ไพศาลพาณิชย์กุุล, ดร.กุุลระวี วิวัฒนชีวิน 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 280 557 รายละเอียด
18 แนวปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ สำหรับเหมืองแร่ แนวปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ สำหรับเหมืองแร่ Guidelines for collecting and analyzing biological samples for mining กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 43 172 รายละเอียด
19 หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self Screening Test) หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self Screening Test) Coaching and Counseling for HIV Testing with HIV Self Screening Test Curriculum อัจฉรา ภักดีพินิจ 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 217 406 รายละเอียด
20 คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Manual for Surveillance, Prevent and Control of COVID-19 in Health Personel, Office of Disease Prevention and Control 3, Nakhon Sawan Province ธิดา นิ่มมา, วันวิสา ประทุม, จักรพงษ์ เพ็งแจ้ง, ศิริพร กวินธัญสิริ, อุทัยพร อัครานุภาพพงศ์, วัชรา จันทร์กระจ่าง, และคณะ 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Cluster CD 268 391 รายละเอียด
21 no image. แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนการดื้อยาต้านจุลชีพ - - - กองระบาดวิทยา - 2 210 รายละเอียด
22 คู่มือเวชศาสตร์ทางทะเลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข คู่มือเวชศาสตร์ทางทะเลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข Maritime medicine for public health professional กรมควบคุมโรค, กรมแพทย์ทหารเรือ 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 390 705 รายละเอียด
23 คู่มือการดูแลสุขภาพกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ คู่มือการดูแลสุขภาพกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ Health care guideline during Coronavirus Disease 2019 for Migrant Health Volunteer นางสาววนิดา สังยาหยา, นางสาวพัณณิตา ครุุฑนาค, นางสาวปาริฉัตร สุุวรรณเมือง 2565 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา Cluster CD 63 217 รายละเอียด
24 คู่มือสารเคมีและเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมยุงพาหะนำโรค คู่มือสารเคมีและเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมยุงพาหะนำโรค Manual on insecticide and pesticide application equipment for vector control diseases. บุญเสริม อ่วมอ่อง และคณะ 2565 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง Cluster CD 693 525 รายละเอียด
25 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการปรับกิจกรรมและงบประมาณระหว่างดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานผู้รับทุนหลัก (PR) และหน่วยงานผู้รับทุนรอง (SR) หน่วยงานร่วมดำเนินการ (IA) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการปรับกิจกรรมและงบประมาณระหว่างดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานผู้รับทุนหลัก (PR) และหน่วยงานผู้รับทุนรอง (SR) หน่วยงานร่วมดำเนินการ (IA) Standard Operating Procedure (SOP) for activities and budgets adjustment program between PR-DDC and SRs, IAs บุษบา ตันติศักดิ์, ฮานาน บีมา, สุชาดา ข้ามสี่, เกษณี ศรีรักษา, ศันสนีย์ โรจนพนัส, พิมใจ ศาทสิทธิ์, และคณะ 2565 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 55 241 รายละเอียด
26 มาตรฐานระบบบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ มาตรฐานระบบบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ Standard of Thailand National Quitline กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค 2565 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Cluster NATI 104 356 รายละเอียด
27 หลักสูตรการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) และความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค หลักสูตรการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) และความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค Routine to Research (R2R) and basic knowledge of research for DDC officers (e-Learning) กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค 2565 กองนวัตกรรมและวิจัย กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 1358 1140 รายละเอียด
28 แนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Sexually Transmitted Infections Screening Guidelines in Thailand ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 1417 1275 รายละเอียด
29 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เขตเมือง ด้วยกลไกอาสาสมัครชุมชน (อสช.) แนวทางการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เขตเมือง ด้วยกลไกอาสาสมัครชุมชน (อสช.) Guidelines for Control and Prevention of COVID-19 in Urban Settings Using Community Volunteers สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง Cluster CD 571 835 รายละเอียด
30 คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) ในสถานบริการสุขภาพ คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) ในสถานบริการสุขภาพ Supportive supervision manual for quality index partner testing services. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 153 295 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562